گزارش آذرماه سال ۹۵ مدیرعامل از اقدامات و هزینه های صورت گرفته در مجتمع

0 12 min 6 سال

جلسه غیر رسمی هیئت مدیره مجتمع اداری مسکونی ساختمان همایون در روز سه شنبه سی ام آذرماه با حضور بازرسین آقایان بهنام و خسروی پور و جناب آقای فرازمند مدیر و مدیرعامل برگزار شد آقای بهنام گزارش اقدامات و فعالیت های صورت پذیرفته را جویا […]

اخبار اخبار ساختمان همایون