اصل آزادی قراردادی(کاتوزیان)

0 169 min 10 سال

  اصل آزادي قراردادي مقدّمه اصل آزادي قراردادي، در حقوق ما بوسيله ماده ۱۰ قانون مدني اعلام شده است. بموجب اين ماده: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند، در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردي […]

مقالات