محرومیت- حقوق اجتماعی

0 345 min 6 سال

  کلمات کلیدی: مجازات – محرومیت- حقوق اجتماعی *نویسنده: آزاد جعفری دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی– دانشگاه آزاد اسلامی واحد مقدمه : در نظام کیفری ایران مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی چگونه تدوین و اعمال می گردد؟ به دنبال بررسی این نوع مجازات […]

مقالات