‘گزارش ششمین جلسه هیئت مدیره ساختمان همایون

0 4 min 6 سال

ششمین جلسه هیئت مدیره ساختمان همایون راس زمان و ساعت مقرر برگزار شد .این جلسه با حضور مدیران آقای رضایی وفرازمند ومیلانی و غفوری برگزار شد. پس از اعلان رسمیت جلسه مدیران به مرور مصوبات قبلی و اقدامات انجام شده از سوی مدیر عامل آقای […]

اخبار ساختمان همایون