آغازنقاشی و رنگ آمیزی مشاعات ساختمان همایون و بیمه کامل ساختمان

0 5 min 5 سال

(قرارداد پیمانکاری مورخ۱۳)-۳-۹۶ کلیک نمایید pdfپیرومصوبات هیئت مدیره ساختمان همایون و اولویت در اقدامات . جهت نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان مناقصه بین پیشنهاد دهندگان در تاریخ ۱۳-۳-۹۶برگزارشدو تعداد پنج پیشنهاد پیمانکاران واصل و با برسی آن بهترین پیشنهاد مربوط به شرکت ساختمانی زیبا سازان […]

اخبار ساختمان همایون