0 4 min 6 سال

ششمین جلسه هیئت مدیره ساختمان همایون راس زمان و ساعت مقرر برگزار شد .این جلسه با حضور مدیران آقای رضایی وفرازمند ومیلانی و غفوری برگزار شد.

پس از اعلان رسمیت جلسه مدیران به مرور مصوبات قبلی و اقدامات انجام شده از سوی مدیر عامل آقای فرازمندپرداختند و مشکلات و موانع ایجاد شده مورد بحث و مذاکره قرار گرفت .وجهت تسریع روند گفتگوهایی شد .

در خصوص بدهی هایی که مربوط به مدیریت های قبلی ایجاد شده بود و نحوه و چگونگی تسویه حساب با در نظر گرفتن مقررات جاری تصمیم گیری شد .آقای میلانی در خصوص موارد مطروحه نقطه نظرات خود را بیان و همچنین آقایان رضایی و غفوری روش های عملی در خصوص معوقات مستخدمین و حداقل آن و سایر موارد را بیان نمودند.در خصوص واحدی که بوی شدید مواد از آن استشمام شده بود ضمن دستور اخطار به واحد مالک را سریعا مطلع و با مستاجر برخورد شد . و در مجموع کل مدیران با پذیرش نتایج مذاکرات ختم جلسه را اعلام و جلسه را ترک نمودند

دیدگاهتان را بنویسید