آخرین اخبار : 

اطلاعیه تشکیل مجمع عمومی به طریق فوق العاده یکشنبه 26-2-95ساعت 16با دستور جلسه تعدیل شارژ و

با سلام/ مالکین محترم مجتمع اداری مسکونی همایون پیرو پیشنهاد هیئت مدیره محترم در خصوص تعدیل مبلغ شارژ و تعیین حق شارژ به نرخ تورم به دلیل پیشی گرفتن هزینه ها از در آمد و گزارش تقدیمی مبالغ قبوض کنتور های گاز و آب و برق مشاعات و هزینه های حقوق خدمه  با برسی مکرر و جلسات متعدد نتیجه گیری شد مبلغ شارژ دریافتی بسیار کمتر از هزینه های ثابت ساختمان است و عقل سلیم نیز در چنین حالتی تعدیل شارژ را تصویب می نماید فلذا به پیشنهاد هیئت مدیره به مسئول مجمع تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی شد و جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده برای  تاریخ 26-2-95 ساعت 16 در واحد 23 موکول گردید   بدینوسیله مراتب اطلاع رسانی میشود .دستور جلسه تعدیل نمودن مبلغ شارژ هر واحد با توجه به افزایش و تورم قیمت ها و هزینه های ساختمان می باشد تا کلیه مالکین محترم به دلیل اهمیت موضوع خود شخصا حاضر یا نماینده قانونی خود را تا قبل از جلسه به مسئول مجمع معرفی نمایند .مطابق تبصره ماده 8 آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها در صورت عدم حضور نصف به علاوه یک مالکین جلسه برای حد اقل 15 روز بعد تجدید میشود و در این جلسه با هر تعداد مالک شرکت کننده رای گیری به عمل می یابد و حق اعتراض مردود است  از مالکین محترم تقاضای شرکت در جلسه را داریم .مسئول مجمع عمومی ساختمان خسروی پور

دیدگاهتان را بنویسید