آخرین اخبار : 

تچدید جلسه مجمع عمومی ساختمان همایون برای 11-3-95 ساعت 16 در واحد23

احتراما نظر به اینکه جلسه 26-2-95 مجمع عمومی به حد نصاب قانونی نرسید به حکم تبصره ماده 8 آ-ق-ت-آ-جلسه برای 11-3-95 ساعت 16 در واحد 23 با دستور جلسه قبلی تعدیل مبلغ شارژ  تمدید گردید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مسئول مجمع عمومی

 

دیدگاهتان را بنویسید