آخرین اخبار : 

حقوق

محرومیت- حقوق اجتماعی

  کلمات کلیدی: مجازات – محرومیت- حقوق اجتماعی *نویسنده: آزاد جعفری دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی– دانشگاه آزاد اسلامی واحد مقدمه : در نظام کیفری ایران مجازات محرومیت

کتاب روابط ،حوادث،قرارداد ودعاوی کارگرکارفرما کارگاه در حقوق کاربردی ایران (در دست چاپ در انتشارات جنگل می باشد) – عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی مرکز

Design Fasoftco